Map
20 Lane 81, Dun Hua Nan Road, Section 2, Taipei, Taiwan
Restaurant
Ah Zheng