Map
7 Skippergaten, Oslo 0152, Norway
Hotel
Hotel Bastion