Map
Sakaiura, Tokyo, Japan
Hotel
Sakaiura Family Inn