Map
53 B. Khmelnitskoho, Kiev, Ukraine
Hotel
Opera Hotel