Map
Im Rothschildpark 1, Koenigstein, Germany
Hotel
Villa Rothschild Kempinski