Zhongdian

Gyalthang Dzong Hotel

80

Shangri-La Diqing, Tibetan Autonomous Prefecture,
Yunnan,

China,
674400.