Karlovy Vary

Carlsbad Plaza Hotel

230

23 Marianskolazenska,
Karlovy Vary,

Czech Republic,
360 01.

A glamorous five-star hotel.