Kandy

Peradeniya Botanic Gardens

0

Royal Botanic Gardens,
Peradeniya,

Sri Lanka,

Founded in the 16th century, the largest botanic garden in Sri Lanka is 2 1/2 miles from Kandy, the country's second-biggest city.