Hangzhou

Louwailou

40

30 Gushan Rd.,
Hangzhou,

China,
310007.

Sample local specialties include stuffed-beggar’s chicken and fatty dongpo pork at the great Louwailou restaurant.