Akko

Hummus Foul Said

10

Central Market,
Akko,

Israel,