T+L 500 World's Best Hotels 2015 - Asia

Asia

Cambodia

Phnom Penh
Amansara (92.50),
Siem Reap
Siem Reap
Siem Reap
New!
Siem Reap

China

Beijing
New!
Beijing
Beijing
Guilin
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai
New!
Shanghai
Shanghai
Shanghai

India

Agra
Oberoi Rajvilas (94.67),
Jaipur
Rambagh Palace (94.52),
Jaipur
Mumbai
Mumbai
New Delhi
New Delhi
New Delhi
New Delhi
Taj Lake Palace (95.75),
Udaipur
Udaipur

Indonesia

Denpasar

Japan

Tokyo

Laos

Luang Prabang

Myanmar

Rangoon
Rangoon

Philippines

Manila

Singapore

Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore

Thailand

Bangkok
Bangkok
Bangkok
Bangkok
Bangkok
Chiang Mai
Chiang Mai

Vietnam

Hanoi
Saigon
Nam Hai (92.00),
Hoi An
Hue